Zeichenfläche 1 Kopie 5 copy 3

Format (B x H in mm)

Randanschnitt Guide TV*: 420 x 280
Format Cultura: 440 x 290

*Randanschnitt: + 5 mm Beschnitt auf allen Seiten.