Zeichenfläche 1 Kopie 5 copy 9

Format (B x H in mm)

Randanschnitt Guide TV*: 210 x 138
Format Cultura: 210 x 143

*Randanschnitt: + 5 mm Beschnitt auf allen Seiten.